SBN Opleidingshuis

Inleiding

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het SBN Opleidingshuis door de Commissie Deskundigheidsbevordering en het bestuur. Daarnaast heeft er regelmatig terugkoppeling plaats gevonden met het Academie voor Sportkader van het NOC*NSF.
Tijdens het ontwikkelen heeft voorop gestaan dat er zo spoedig mogelijk een begin moet worden gemaakt met het waarderen / certificeren van het huidige trainersbestand. Hiertoe zijn de cursussen ATS en BTS uitgewerkt. In tweede instantie worden nieuwe trainers opgeleid en worden de overige cursussen uitgewerkt.

Kwalificatiestructuur Sport 2012
Bij het ontwikkelen van de cursussen is gebruik gemaakt van de door de NOC*NSF ontwikkelde ‘Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012). Die bestaat uit een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen voor trainer-coaches, instructeurs, officials en opleiders. De kwalificatiestructuur geeft op vijf verschillende niveaus aan welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding bezitten.


Doelstellingen van het SBN Opleidingshuis
- verhoging van de kwalitatieve ondergrens van survivalruntrainingen bij SBN erkende trainingsgroepen
- nieuwsgierigheid wekken bij trainingsgroepen voor verdieping en daarmee de sport verder
  professionaliseren

Het verder professionaliseren van de sport wordt dan bereikt door:
- verhoging veiligheid SBN trainingsgroepen (belang leden, ouders en trainingsgroep)
- verhoging kwaliteit van trainingen (belang leden)
- betere onderhandelingspositie t.o.v. verzekeraars (belang SBN en trainingsgroep)
- invullen van verantwoordelijkheid als bestuur naar ouders en kinderen
- invulling volwassen sport
- invulling lidmaatschap NOC*NS

 

Opleidingsfilosofie
De onderstaande factoren hebben de opleidingsfilosofie bepaald voor het SBN Opleidingshuis
- waarderen bestaande trainers o.b.v. criteria
- specifieke cursussen voor verschillende doelgroepen
- toetsing kwaliteit SBN erkende opleiders (m.b.t. de wijze van opleiden)
- registreren SBN trainers
- (op termijn) structuur om trainerslicentie te behouden (her- en bijscholing)


Op dit moment zijn alleen de cursussen ATS en BTS uitgewerkt. In de nabije toekomst zullen de overige cursussen worden uitgewerkt.

Het SBN Opleidingshuis bestaat uit de volgende cursussen:

- Assistent Trainer Survivalrun (ATS) met als doel dat trainingen e.d. van SBN erkende
trainingsgroepen, onder leiding van een trainer, gedegen worden ondersteund met vnl.
accent op veiligheid en structuur, (niet zelfstandig / assistent, niveau 2)
- Basis Trainer Survivalrun (BTS) met als doel om zelfstandig, al dan niet met ATS’ ers, een
training voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren en indien nodig aan te passen, (eerste
fase zelfstandig werken / niveau 3)
- Specialisaties / verdiepingen:
Wedstrijdtrainer (WTS), Jeugdtrainer (JTS), Doelgroepen trainer (DTS) (niveau 4)
- Special tasks (STS): een op zichzelf staande cursusdag met de meest voorkomende
coördinatieve onderdelen (kayakken, hakken, boogschieten etc.)
- Bondstrainer Survivalrun (BS): met als doel het kunnen verzorgen van de diverse
trainerscursussen survivalrun


Aanmelding / assessment Voor de komende drie jaar gaan we alle trainingsgroepen (TG’s) in de gelegenheid stellen bestaande trainers op te laten leiden en te waarderen. In de eerste jaren is het mogelijk op basis van verworven competenties in aanmerking te komen voor een certificaat BTS of het alleen afleggen van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Na 2021 is het behalen van het BTS certificaat alleen mogelijk door het volgen van de cursus.

Voor de cursus ATS is geen vrijstelling mogelijk. De instapeisen voor deze cursus zijn;

 1. Volledig ingevuld aanmeldingsformulier door cursist + Verklaring Omtrent Gedrag (VOG op basis van functiecodes 12 en 84) | deze kun je aanvragen via jouw trainingsgroep;
 2. Aantoonbare affiniteit met survivalrun
 3. Het afgelopen jaar ten minste één survivalrun met succes volbracht
 4. Verklaringsbrief voorzitter van de betreffende survivalrunvereniging van jou als (assistent) trainer die ook bovenstaande punten ondersteunt

 

Klik op het formulier om deze te downloaden en in te vullen:

*ATS aanmeldings-/assessmentformulier
*BTS aanmeldings-/assessmentformulier

Aanmelden voor een Proeve van Bekwaamheid kan via de PvB Kalender. (Let op hiervoor dien je wel aan de voorwaarden voor een PvB te voldoen!)

De documentatie en gegevens die je doorgeeft worden gebruikt om te beoordelen of je de hele cursus BTS, alleen de Proeve van Bekwaamheid hoeft te doen of mogelijk in aanmerking komt voor het certificaat op basis van je vooropleiding, ervaring én competenties. En hiermee kun je je inschrijven voor de BTS cursus.

De toetsingscommissie van de SBN beoordeelt deze aanvraag en kan om aanvullende stukken van overtuiging vragen. Bij twijfel word je uitgenodigd voor een gesprek met de toetsingscommissie.

Wat te doen bij afmelding voor een cursusdag? Een afmelding is kosteloos als je je minimaal 21 dagen voorafgaande aan de cursus schriftelijk afmeld bij het bondssecretariaat. In andere gevallen blijft de factuurbetaling zoals gepland van kracht en stroom je in -uiteraard in overleg met het bondssecretariaat- bij een daaropvolgende cursus in een latere periode.

BTS criteria

Hieronder staan de BTS criteria die kunnen worden gebruikt om te bepalen of je de gehele cursus, alleen de Proeve van Bekwaamheid hoeft af te leggen, dan wel direct het certificaat kunt aanvragen.

 1. Volledig ingevuld aanmeldingsformulier door cursist + Verklaring Omtrent Gedrag (VOG op basis van functiecodes 12 en 84) | deze kun je aanvragen via jouw trainingsgroep;
 2. Verklaring voldoende survivalrun ervaring (5 individuele survivalruns met bandje);
 3. Bewijs van deelname module ‘veiligheid’ van de cursus BTS / ATS / knoopcursus SBN / WOMT (Werken Op en Met Touwen) - WOH-specialist Defensie / aantoonbare ervaring als hindernisbouwer (onderbouwd door TG/WO);
 4. S&B (CIOS) niveau 3 / ALO / sportinstructeur Defensie / eventuele equivalente opleidingen / Verklaring TG van 50 kwalitatieve trainingen met lesplannen;
 5. Verklaringsbrief voorzitter van de betreffende survivalrunvereniging van jou als trainer die bovenstaande punten ondersteunt.

Voldaan aan alle voorwaarden = certificaat Voldaan aan alle voorwaarden 1, 2, 3 en 5 = PvB Voldaan aan voorwaarden 1 en 2 = cursus BTS

Proeve van Bekwaamheid (PvB)

Je sluit de BTS af met een PvB. Tijdens het PvB geef jij een training en wordt er op basis van die training een reflectiegesprek met jou afgenomen. Mocht dit alles met een voldoende afgesloten worden ontvang jij het BTS-certificaat!

PvB's vinden plaats op PvB-dagen. Via onderstaande button meer informatie hierover en de mogelijkheid om je aan te melden voor een PvB.


Heb je een cursuslocatie beschikbaar?

Wil je als trainingsgroep jouw locatie beschikbaar stellen voor een cursusdag laat het ons bondsbureau dan weten.

We willen bij een cursusdag graag gebruik maken van onze trainingslocaties en een theorieruimte in de buurt voor +/- 15 personen is daarbij ook gewenst. Wij zorgen zelf voor een laptop, beamer en scherm.

Indien mogelijk wel met toiletten en de mogelijkheid tot zetten van koffie en thee tegen vergoeding.

Locaties Proeve van Bekwaamheid (PvB)

Voor PvB's zijn we daarnaast op zoek naar locaties waar meerdere trainingen achter elkaar plaatsvinden, zodat wij tenminste 4 cursist-trainers in een dagdeel kunnen beoordelen (waarbij 2 cursisten per 1,5 uur training beoordeeld kunnen worden).
Cursisten voeren hun PvB uit bij een andere trainingslocatie aan een onbekende groep. Hierbij wordt de groep opgesplitst in 2 kleinere groepen die apart van elkaar training krijgen.

Voor deze locatie moet er een contactpersoon zijn die eventueel gebeld kan worden voor informatie. Een theorielokaal is hierbij niet nodig.


 

Presentatie voorlichtingsavond 9 februari 2018
De presentatie omtrent het SBN Opleidingshuis zoals deze is verzorgd op vrijdag 9 februari 2018 bij Sportcentrum Papendal in Arnhem aan de trainingsgroepen tref je hier aan.


Meer informatie over het SBN Opleidinghuis:

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. Opleiders zijn verantwoordelijk voor:
  1. het verzorgen van de opleidingen (de inhoud, het les- en trainingsmateriaal;
  2. het afnemen van de PvB
  3. het organiseren van een "opleiderscursus", zodat potentiele opleiders opgeleid kunnen worden om eventueel na 3 jaar ook als opleider aangemerkt te kunnen worden.
 2. De Commissie Deskundigheidsbevordering is verantwoordelijk voor:
  1. het beschrijven van de leerdoelen, opleidingseisen en competentieprofielen t.a.v. de verschillende cursussen;
  2. het samenstellen van een toetsingscommissie dat de assessments uitvoert;
  3. het uitvoeren van de assessments;
  4. het optreden als kwaliteitsbewaker en het adviseren van het bestuur omtrent de kwaliteit van de gegeven cursussen;
  5. primaire klachtafhandeling.
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor:
  1. het leveren van een contactpersoon voor de Commissie Deskundigheidsbevordering die tevens deel uitmaakt van het toetsingscommissie;
  2. het aanbieden van de cursussen aan de leden;
  3. de communicatie t.a.v. de cursussen naar de leden;
  4. het toekennen en uitreiken van de bij de opleiding behorende certificaten aan de survivalruntrainers;
  5. het vaststellen van de namen van de opleiders;
  6. het optreden als escalerend niveau (bij klachten).
 4. Namen bij de diverse organen (deze zullen regelmatig worden aangepast)
  1. Opleiders (Jesper Hommes en Eric van den Ham)
  2. Commissie Deskundigheidsbevordering (John Wiggerman, Jesse de Heer, Patrick Ros en Willy te Selle)
  3. Toetsingscommissie (John Wiggerman, Jesse de Heer, Patrick Ros en Willy te Selle)
Opleiding Duur Aantal deelnemers Prijs per deelnemer Prijs na subsidie SBN (50%)
ATS (bewijs van deelname) 1 dag >8 € 95,00 € 47,50
BTS, exclusief toets moment 3 dagen >8 € 285,00 € 142,50
STS (bewijs van deelname) 1 dag >8 € 125,00 NNB
JTS 2 dagen >8 € 200,00 NNB
WTS 4 dagen >8 € 400,00 NNB
DTS 1 dag >8 € 125,00 NNB
PvB 2 uur 2 € 75,00 geen korting
Special Tasks Trainer 1 dag >8 € 125,00

De facturatie wordt verzorgd door de SBN:

- de deelnemer aan de cursus ontvangt de factuur

- de factuur wordt voorafgaand aan de cursus betaald door de deelnemer

Registratie certificaten:

- examinator draagt geslaagden voor bij toetsingscommissie

- toetsingscommissie adviseert bestuur SBN

- bestuur SBN kent de certificaten toe

- registratie d.z.v. secretariaat (nu Excel, toekomst UVP)

Veelgestelde vragen:

Op dit moment is het nog geen verplichting. De SBN streeft er naar om een veilige trainingsomgeving te bieden aan onze leden, op termijn is het de ambitie dit wel verplicht te stellen. Wanneer dit zal zijn en in welke vorm, dat ligt nog niet vast, maar wij adviseren onze TG's hier rekening mee te houden.

Een herijking van de toelatings- en vrijstellingseisen voor ATS/BTS is in de maak en zal naar verwachting komend seizoen ingevoerd worden. Dit zal nog geen invloed hebben op de subsidie op de opleidingen voor bestaande trainers, deze wordt gehandhaafd tot in ieder geval het einde van seizoen 2021/2022.

Het bestuur heeft besloten de instroomeis van 1 gelopen survivalrun met behoud van bandje voor de ATS-cursus tot nader order op te schorten, omdat er vanwege de corona geen survivalruns zijn. We gaan er vanuit dat de deelnemer die zich aanmeldt affiniteit heeft met onze sport en gemotiveerd is om binnen afzienbare tijd, zodra mogelijk, een survivalrun uit te lopen.

Voor de BTS-cursus geldt dat de instroomeis tijdelijk is verlaagd van 5 naar 3 gelopen survivalruns met behoud van bandje.

Voor zowel ATS als BTS geldt dat het certificaat pas kan worden toegekend als het vereiste aantal survivalruns met behoud van bandje gelopen is, dus voor ATS 1 en voor BTS 5.

Leeftijd op dag van start opleiding: ATS = 16 jaar en BTS = 18 jaar

Het is mogelijk 100% subsidie voor de ATS aan te vragen. Om gebruik te maken van deze subsidieregeling dien je wel deel te nemen aan het lokale Sportakkoord. Je kunt hierover contact opnemen met jouw gemeente en voor aanvullende informatie contact opnemen met het bondsbureau.