Verslag voorjaars-ALV 22 april 2022

Verslag voorjaars-ALV 22 april 2022

De voorjaars-ALV 2022 op 22 april 2022 was weer een editie als vanouds met na-borrel en goede gesprekken met elkaar. Bij aanvang hebben we kort stilgestaan bij het overlijden van Simon in ’t Veld.

Onderstaand een korte impressie van de andere onderwerpen die ter tafel kwamen.

Instellen werkgroep ‘Wat is Survivalrun’: het aankomend jaar willen we een werkgroep ‘Wat is Survivalrun?’ instellen. In het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) is bepaald dat we het karakter van survivalrun gaan definiëren. Het projectplan kun je hier inzien.

Vacatures: als vereniging leunen wij op de vele vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het waarmaken van de plannen en deze faciliteren voor onze leden. Het is van vitaal belang dat we voldoende vrijwilligers hebben. Tijdens de volgende najaars-ALV zijn er 2 bestuursleden die niet herkiesbaar zijn. We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid en een vervanger voor onze secretaris en ook voor de verschillende commissies zijn er vacatures en met name voor de Commissie Technische Zaken. Wil je graag meer weten over de verschillende functies, meld je dan bij het bondsbureau. We komen graag met je in contact! De vacatures kun je hier inzien.

ALV-voorstellen
Het bestuur heeft één voorstel voorafgaand aan de ALV ingetrokken, het voorstel over de maximale hoogte van hindernissen. Samen met de commissies gaan we werken aan een verdere verdieping ervan. We verwachten daar volgend jaar op terug te komen. De 10 voorstellen die wel zijn ingebracht, zijn allen door de ALV aangenomen.

Voorstel 1: Minimale grootte eerste startgroep: we gaan in het in het reglement vastleggen dat bij elke wedstrijdcategorie in de eerste startgroep minimaal 10 heren van start gaan.
Voorstel 2: Samenstartverzoeken: In punt 5 op de 2e pagina van bijlage 3 bij het AR staat nu:‘Samenstartverzoeken van twee deelnemers mogen door de WO gehonoreerd worden. Hierbij geldt dat de laagste gerankte deelnemer bepalend is voor de startpositie.’ Deze zin wordt geschrapt. Samenstartverzoeken zijn daarmee niet meer mogelijk bij wedstrijdcategorieën (JSR/BSR/KSR/MSR/LSR).
Voorstel 3: Minimum aantal survivalruns om een eindklassement op te maken: Vanaf vier georganiseerde survivalruns in een categorie wordt er een eindklassement opgemaakt. Bij vier georganiseerde wedstrijden tellen drie resultaten mee voor het eindklassement.
Voorstel 4: Keuringen van parcoursen door PC: dit is een administratieve wijziging.
Voorstel 5: Nieuwe medewerker PR en Communicatie: Het bondsbureau zal worden uitgebreid met een medewerker PR en Communicatie voor 20 uur per week.
Voorstel 6: Instellen bezwaarcommissie: we stellen een bezwaarcommissie in die onafhankelijk uitspraak kan doen bij een geschil over de uitslag van een survivalrun.
Voorstel 7: Standaardisatie inschrijftermijn: het moment van openen en sluiten van de inschrijving voor wedstrijdcategorieën gaan we standaardiseren: de inschrijving opent 16 weken voorafgaand aan de eerste dag van de survivalrun en sluit 5 weken voorafgaand aan de eerste dag van de survivalrun. Het tijdstip van openen en sluiten is 19.00 uur. Dit geeft rust en duidelijkheid voor alle betrokkenen.
Voorstel 8: Technisch subsidieloket: we gaan voor de periode van ten minste één seizoen een subsidievorm aanbieden voor advies bij bouwtechnische vraagstukken. Bij complexe of arbeidsintensieve vraagstukken van TG’s en WO’s verwijzen we naar erkende technisch adviseurs Floris van Amerongen en Marcel Jansen. Zij rekenen aan de TG/WO €40,00/uur exclusief btw. De SBN vergoedt aan de TG/WO achteraf de helft van de gefactureerde uren met een maximum van 6 uur per TG/WO per seizoen. Voor seizoen 2022/2023 stellen we een maximum van 200 uur vergoeding beschikbaar.
Voorstel 9: Aanpassing contributie nieuwe leden: we gaan dit eerlijker verdelen: iemand die in het eerste halfjaar van het seizoen lid wordt, betaalt het hele tarief, iemand die in het tweede halfjaar lid wordt, betaalt de helft.
Voorstel 10: Aanpassing bedrag in huishoudelijk reglement: er zijn bepaalde uitgaven of investeringen waarvoor een maximum van €10.000 geldt als het bestuur dat zonder tussenkomst van de ALV wil doen. We verhogen dit bedrag naar €20.000.

De presentatie van de voorstellen kun je hier inzien.

Plannen van de commissies in 2022/2023
Alle vertegenwoordigers van de commissie hebben hun voornemens toegelicht voor het volgende seizoen:

Parcourscommissie: Er is te weinig kennis bij de PC om de steigerconstructies te controleren. Het doel is om via een extern bedrijf uit te werken hoe een probleemconstructie is opgebouwd en dit als voorbeeld te gebruiken bij alle WO’s en TG’s. Daarnaast gaan we voor verschillende lengtes de dynamische breeksterke van balken berekenen. Met deze kennis hopen we de TG’s en WO’s te ondersteunen.
Commissie Wedstrijdzaken: De commissie heeft verschillende speerpunten op het programma o.a. het uitbrengen van een enquête onder deelnemers van survivalruns; een pilot voor alternatieve wedstrijdshirts i.s.m. Werkgroep Duurzaamheid; het invoeren van icoontjes voor survivalruns: een puntensysteem om de startvolgorde aan te passen aan het aantal deelnemers; een enquête onder deelnemers BSR. De vacature is inmiddels ingevuld door Tom Wagemans.
Commissie Deskundigheidsbevordering: De commissie is bezig met de ontwikkeling van het opleidingshuis, ATS/BTS opleiding en PvB’s en de organisatie van de uitwisselingsdag van opleiders, examinatoren en Cie DB. We doen onderzoek naar het verhogen van het aandeel gecertificeerde trainers bij verenigingen en naar de belastbaarheid van de jeugd bij de overgang naar de senioren. We adviseren het bestuur over lasten dragen/slepen door jeugd en over de verdere ontwikkeling van het opleidingshuis. We hebben veel verzoeken voor vrijstelling gekregen. Verder hebben we contacten met de Landmacht en Korps Mariniers over opleiding en zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) volgens de richtlijnen van het NOC*NSF om onze opleidingen naar een hoger niveau te tillen. Patrick Ros heeft de commissie verlaten. Wellicht is deze functie iets voor jou? Of iemand in jouw omgeving?
Werkgroep Duurzaamheid: de werkgroep timmert met Stefan van der Wal, Petra Schram, Jora Steennis, Stan de Lange, Ron van Ommeren, Lotte van Ruitenbeek aan de weg met onderzoek en pilots naar een duurzamer alternatief voor o.a. plastic wegwerp bekertjes, belinting, vervoer deelnemers en shirts. Het doel is het in kaart brengen van de mogelijkheden voor verduurzaming van de survivalrunsport binnen het meerjarenbeleidsplan van SBN en als thema van NOC*NSF.
Wij zoeken wedstrijdorganisaties die willen deelnemen aan deze pilots. Mocht je interesse hebben mail dan naar duurzaamheid@survivalrunbond.nl of spreek een van de werkgroepleden aan.
Commissie ICT: de ICT geeft advies over het gebruik werkplekken voor bondsmedewerkers en de ontwikkeling van online training privacy, het invoeren van UVP workshops i.s.m. bondsbureau en de ontwikkeling beeldherkenningssoftware deelnemers. De eerste resultaten van dit laatste punt zijn positief.

Bekijk de vacatures of pols iemand van de commissie.

Jaarplan seizoen 2022/2023
Het Jaarplan bouwt voort op het MJBP dat vorig jaar is aangenomen. Per ambitie zijn er doelstellingen geformuleerd die we aan het eind van seizoen 2022/2023 gerealiseerd willen hebben. Een aantal doelstellingen is terugkerend, een aantal is nieuw voor het aankomende seizoen. De ALV stemt in met het jaarplan seizoen 2022/2023. Het gehele jaarplan kun je hier inzien.

Begroting seizoen 2022/2023:
In de vorige ALV hadden we beloofd aan te geven hoe om te gaan met de reserves. Het is goed om een gezonde buffer te hebben, maar we willen niet onnodig geld vasthouden. We willen de beschikbare middelen besteden aan onze sport. We vinden dat we kunnen interen op onze algemene reserve. We willen een algemene reserve behouden waarmee we een daling in contributies (van organisaties + seizoensleden + licenties) van 20% kunnen opvangen. Als het ledenaantal (en dus de contributies) afneemt, neemt de ondergrens van de algemene reserve ook af. We hanteren een absoluut minimum van €50.000 om ook onvoorziene financiële tegenvallers (anders dan waar de bestemmingsreserves voor zijn) te kunnen opvangen.

Onze inkomsten (zonder de Shirtshop); zoals we in de laatste ALV hebben toegelicht, varieert de bijdrage van NOC*NSF nogal. Wij gebruiken een continuïteitsreserve om dit de komende jaren per seizoen op te vangen.
Begroting 2022/2023: Lasten exclusief Shirtshop: Het bedrag bij het bondsbureau stijgt door de nieuw toe te voegen medewerker pr en communicatie, uitbreiding van uren voor een medewerker, indexering en periodieke salarisverhogingen conform de CAO Sport. De lasten voor de groep bestuurlijk zijn lager dan in de vorige begroting, omdat de kosten voor de Cie TZ zijn verschoven naar het technisch subsidieloket. Voor de Shirtshop begroten we een positief resultaat om tegenvallers op te vangen, maar elk positief resultaat zal aan de afnemers worden gerestitueerd.
Totaal resultaat inclusief Shirtshop: uitgaande van een coronavrij seizoen, zie je duidelijk de groei in het totaalbedrag van de begroting t.o.v. vorige seizoenen. Bij het opmaken van de begroting zijn we uitgegaan van een compleet operationeel seizoen, zonder coronabeperkingen. Mochten er toch beperkingen en afgelastingen zijn, dan zullen we aan het einde van het seizoen waarschijnlijk eindigen met een positief resultaat. Daar hopen we uiteraard niet op, maar het geeft wel aan dat we geen onverantwoord financieel risico nemen door te begroten voor een seizoen zonder beperkingen. De ALV stemt in met de begroting seizoen 2022/2023. De gehele begroting tref je hier aan.

De ALV had een opkomst van 39 leden. De conceptnotulen tref je hier aan.