Verslag voorjaars-ALV 2021

Verslag voorjaars-ALV 2021

Op 16 april stond de voorjaars-ALV 2021 gepland. Gezien de coronamaatregelen helaas wederom een digitale editie. Een editie zonder na-borrel en goede gesprekken met elkaar. Wij kijken uit naar het moment dat dat weer mogelijk is.

Uitbreiding werkcapaciteit

Onze sport groei altijd nog door, ook in een jaar met corona zien wij altijd nog een toestroom van nieuwe leden. De constante groei die de SBN doormaakt, brengen een toegenomen werklast met zich mee. Daarnaast gaat Marloes Boersma minder uren voor de SBN werken. Om die redenen heeft het bestuur het voorstel om een nieuwe functie bij het bondsbureau te creëren: medewerker ICT/ledenadministratie voor 16 uur per week. Wellicht is deze functie iets voor jou? Of iemand in jouw omgeving? Bekijk hier de vacature.

Naast de nieuwe medewerker heeft de ALV ook ingestemd met een uitbreiding in uren voor directeur Mark Huizinga. Het takenpakket van de directeur blijkt meer tijd te vergen dan in 2019 werd verwacht. Tevens zijn er bij de wisseling van penningmeester (najaars-ALV 2020) taken verschoven van penningmeester naar directeur, zoals het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Mark zal van 16 uur per week naar 24 uur per week gaan.

De ALV heeft ingestemd met de twee bovenstaande aanpassingen in de organisatie.

Ook bij de shirtshop heeft er een personele wijziging plaatsgevonden. Shirtshop medewerker Bas Hooglugt is per maart 2021 niet meer in dienst. Nadat het vertrek van Bas bekend was, heeft Huub Scharenborg te kennen gegeven de functie van Bas over te willen nemen. Daar waar Bas in loondienst was, zal Huub dit, op eigen initiatief, voor een vrijwilligersvergoeding uitvoeren. Daarnaast heeft Huub de ambitie uitgesproken om op termijn het gehele takenpakket van Eddy over te nemen. Een win-win situatie voor de SBN.

Meerjarenbeleidsplan 2021+

In de ALV is het MJBP 2021+ gepresenteerd en heeft de ALV ingestemd met de voorgenomen koers van de SBN. Het MJBP beschrijft een koers die wij willen gaan varen, en geeft aan waar de focus ligt voor de komende periode 2021-2024. Het is een strategie met ambities die is vastgesteld door het bestuur en mede tot stand is gekomen door inbreng vanuit de achterban, de commissies, de WO’s en TG’s, losse leden en zeker ook het bondsbureau.

Voor de komende seizoenen wordt ingezet op deskundigheidsbevordering binnen de gehele organisatie en sport, duurzaamheid en een verbeterde uitdracht van de identiteit van survivalrun en de SBN naar buiten toe. Je kunt het gehele MBJP 2021+ hier inzien.

Jaarplan 2021/2022

Voorafgaand aan elk seizoen wordt er een jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen en ambities van de SBN voor dat seizoen vastgelegd zijn. Dit jaarplan is in lijn met het MJBP 2021+. In het jaarplan komt onder andere de nieuwe wedstrijdcategorie BSR naar voren, de SBN streeft ernaar dat minimaal 8 WO’s deze komend seizoen zullen organiseren. Daarnaast zal er gekeken worden naar de huidige wijze van afstands- en tijdsbepaling bij de wedstrijdcategorieën. Seizoen 2021/2022 wordt het eerste seizoen waarin er een heuse survivalrundag georganiseerd gaat worden! Het gehele jaarplan kun je hier inzien.

Om goed invulling te geven aan alle doestellingen van de SBN is het goed functioneren van commissies van belang. Een aantal commissies is goed bezet, maar bij veel commissies schort het aan mankracht om goed te kunnen functioneren. Commissie Deskundigheidsbevordering, Commissie Technische Zaken en de Commissie ICT zitten allen verlegen om mankracht. Lijkt het jou wat om op één van die vakgebieden iets te betekenen voor de SBN? Bekijk de commissie omschrijvingen.

Daarnaast hebben wij ook twee vacante posities bij de regio-ambassadeurs. De regio-ambassadeurs zijn voor het bestuur een onmisbare schakel om goed te vernemen wat er speelt en leeft in de regio’s. Eind seizoen 2019/2020 zijn de regio-ambassadeurs van regio Oost & Midden beiden teruggetreden, conform het rooster van aftreden. De regio-ambassadeur is een belangrijk klankbord voor het bestuur om te polsen wat er speelt en te horen waar de behoeften liggen. Wellicht is het iets voor jou? Bekijk de vacature.

Op basis van het jaarplan 2021/2022 is de begroting voor seizoen 2021/2022 opgesteld. De begroting is sluitend door een onttrekkingen van €6.567 uit de reserves. Wij gaan ervan uit dat onze sport gestaag door blijft groeien en het aantal seizoensleden zal oplopen tot 13.800 met hierbij 2.700 licentiehouders.

Aan de batenzijde is een forse stijging te zien. Deze komt voort uit een groeiende bijdrage van NOC*NSF met daarbovenop een eenmalige bijdrage uit het coronanoodfonds van NOC*NSF. Aan de lastenzijde is er een sterkte toename zichtbaar bij de kosten voor het bondsbureau. De doorontwikkeling van de werkorganisatie, in lijn met de door de ALV geaccepteerde plannen, is hier zichtbaar. Bij de posten opleidingshuis en Pr & Communicatie is er juist sprake van een lastenvermindering. Respectievelijk door een efficiencyslag in het verzorgen van PvB’s en nieuwe betalingsafspraken met de opleiders. Bij Pr & Communicatie zijn er minder kosten door het wegvallen van het gedrukte magazine. Binnen de groep bestuurlijk is er een sterke toename zichtbaar bij de commissie Technische Zaken, dit zal nader ingevuld worden met het inhuren van technische kennis. De gehele begroting tref je hier aan.

De digitale ALV had een opkomst van 43 leden, zij konden via de chat vragen stellen. Deze vragen, plus de antwoorden van het bestuur, en de concept notulen tref je hier aan.