Verslag voorjaars-ALV 19 april 2024

Verslag voorjaars-ALV 19 april 2024

Op vrijdag 19 april 2024 stond de voorjaars-ALV op het programma. Tijdens deze vergadering werd onder andere vooruitgekeken naar het seizoen 2024/2025 en werden enkele ALV-voorstellen ter stemming gebracht. Hieronder vind je een beknopt verslag waarin we de belangrijkste zaken met je delen.

Mark Ribbers, voorzitter van het SBN-bestuur, opende de vergadering en vervolgens werden er enkele mededelingen gedeeld:

– Mark lichtte als eerste de plannen voor bestuurlijke vernieuwing toe: “We evalueren onze huidige organisatiestructuur kritisch om te waarborgen dat we slagvaardig en flexibel blijven zonder belemmerd te worden door bureaucratische processen, maar hierbij wel legitimiteit borgen in een passend democratisch systeem. De oproep aan leden om deel te nemen aan de Klankbordgroep is positief ontvangen. De voortgang van de bestuurlijke vernieuwing wordt gedeeld via onze website en tijdens de najaars-ALV volgt een eerste verslag”;

– Gijs deelt dat er wordt gestart met de plannen voor een nieuw Meerjarenbeleidsplan (MJBP);

– De huidige klimhoogte wordt gehandhaafd;

– Afschaffing van de shifted fee regeling van Mollie;

– De inkoop en verkoop van afzetlint wordt stopgezet.

   

ALV-voorstellen
Zoals gebruikelijk worden tijdens een voorjaars-ALV voorstellen besproken en ter stemming gebracht. Jochem liep kort alle voorstellen door, waarna aan de algemene vergadering werd gevraagd of ze instemden met de voorstellen. Alle voorstellen werden aangenomen en dit zorgt voor de volgende wijzigingen:

– Aanpassing methode voor bepaling startranking: Bij minimaal 5 meetellende resultaten wordt het resultaat met de laagst behaalde startranking punten niet meegerekend in het gemiddelde van de startranking punten en de relatieve rekenmethode wordt voortaan toegepast voor de bepaling van het aantal startranking punten.

– Aanpassing straftijd: De straftijd voor het niet correct uitvoeren of missen van een hindernis wordt verhoogd van 2 naar 3 uur.

– Aanpassing veteranen klassement: Er wordt voor veteranen een apart klassement opgesteld, los van het algemeen klassement. De winnende veteraan ontvangt 1.000 punten, terwijl de daaropvolgende veteranen punten krijgen op basis van het verschil met de winnende veteraan.

– Toevoegen stappenplan bij afkeuring van hindernis(sen).

– In geval van een gelijke eindstand op het podium (1e, 2e, 3e plaats) zal naar het onderlinge resultaat worden gekeken om het podium te bepalen.

– Aanpassing van de bewegwijzering in de Parcoursvoorschriften om duurzamere opties mogelijk te maken.

Seizoen 2024/2025
Vervolgens ging de blik op het seizoen 2024/2025. De voorzitters van de verschillende commissies kregen het woord om meer te vertellen over hun doelen en plan van aanpak. Een belangrijk punt is dat de ambitieuze doelen van de commissies alleen te behalen zijn met versterking van de commissies. Heb je interesse om bij te dragen op een van deze vakgebieden binnen de SBN? Bekijk dan de commissieomschrijvingen.

       

Jochem Schutten nam vervolgens het woord om het Jaarplan en de Begroting voor het seizoen 2024/2025 toe te lichten. Na enkele vragen en opmerkingen uit de zaal werd zowel met het jaarplan als met de begroting ingestemd.

Afsluiting
De avond werd afgesloten met een dankwoord aan vertrekkende vrijwilligers en de rondvraag.

Het volledige verslag van de ALV kun je teruglezen in de concept-notulen. De notulen worden pas definitief vastgesteld in de najaars-ALV 2024.

Noteer alvast in je agenda: de najaars-ALV zal plaatsvinden op vrijdag 29 november 2024.