Verslag najaars-ALV

Verslag najaars-ALV

Op 30 oktober stond de najaars-ALV 2020 gepland. Een andere ALV dan anders. Geen samenkomst op Papendal, maar voor het eerst in de geschiedenis van de SBN een online ALV. Corona drukt een stempel op onze gehele maatschappij momenteel en zo ook onze sport en de ALV.

Seizoen 2019/2020

Centraal in de najaars-ALV stond de terugblik op seizoen 2019/2020. Een seizoen dat qua survivalruns halverwege tot stilstand kwam door corona. De invloed van corona is dan ook terug te zien de exploitatie en deelnemersaantallen over dit seizoen. In het jaarverslag vind je een uitgebreide uiteenzetting van de cijfers over seizoen 2019/2020.

In totaal zijn er in seizoen 2019/2020 22 survivalruns georganiseerd en zijn de resterende 21 survivalruns afgelast in verband met corona. Het ledenbestand van de SBN groeide nog licht door met 90 leden, de stevige groei van de afgelopen seizoen lijkt daarmee tot stilstand gekomen. Het nieuwe aspirant-lidmaatschap vindt wel gretig aftrek in het eerste seizoen dat deze actief is.

Het aantal aangesloten organisaties blijft onverminderd doorgroeien. Over seizoen 2019/2020 zijn er 16 nieuwe organisaties aangesloten. Een goede ontwikkeling!

Jaarplan 2019/2020

Elk seizoen wordt er een jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen en ambities van de SBN voor dat seizoen vastgelegd zijn. Dit jaarplan is in lijn met het meerjarenbeleidplan (MJBP) dat in 2016 is vastgesteld. Van de 24 doelstellingen van het Jaarplan 2019/2020 zijn er in totaal 19 behaald. Twee van de vijf niet behaalde doelstellingen hebben betrekking op mankracht en daadkracht binnen SBN: De commissies hebben met voldoende bezetting kunnen functioneren en de regio’s functioneren volledig met actieve inbreng van organisaties en RA’s.

Een aantal commissies is goed bezet, maar bij veel commissies schort het aan mankracht om goed te kunnen functioneren. Commissie Deskundigheidsbevordering, Commissie Technische Zaken en de Commissie ICT zitten allen verlegen om mankracht. Lijkt het jou wat om op één van die vakgebieden iets te betekenen voor de SBN? Bekijk de commissie omschrijvingen.

Eind seizoen 2019/2020 zijn de regio-ambassadeurs van regio Oost & Midden beiden teruggetreden, conform het rooster van aftreden. Helaas is er voor beide posities nog geen vervanger. De regio-ambassadeur is de schakel tussen de regio en het bestuur; een belangrijk klankbord voor het bestuur om goed te polsen wat er speelt en te horen waar de behoeften liggen. Wellicht is het iets voor jou? Bekijk de vacature.

Jaarrekening 2019/2020

In seizoen 2019/2020 is er een positief resultaat behaald van €35.873, terwijl er was begroot om op een resultaat van €0 uit te komen. Het positieve resultaat komt vooral door €84.316 minder lasten. Daartegenover staan ook €48.443 minder baten. De mindere baten komen vooral door het wegvallen van de survivalruns en hiermee de gelden van het daglidmaatschap. Dit is ook evenredig terug te zien bij de lasten. Minder dagleden betekent minder verzekeringskosten. Daarnaast zijn de lasten binnen de post sportuitvoering zeer beperkt door het wegvallen van de survivalruns. Een geheel overzicht van de jaarrekening tref je aan in het jaarverslag.

De kascommissie, bestaande uit Theo Terpstra en Jacco Bontekoe, heeft de ALV geadviseerd om de jaarrekening goed te keuren. Dit advies werd door de ALV overgenomen. Carel Wolters sluit hiermee zijn laatste seizoen als penningmeester af. Tevens is dit het laatste seizoen waarbij een kascommissie de jaarrekening controleert, per seizoen 2020/2021 wordt er overgegaan op een accountantscontrole.

Basis Survivalrun (BSR)

De Commissie Wedstrijdzaken heeft zich afgelopen seizoen gestort op de ontwikkeling van een nieuwe categorie, de BSR. Uit de ledenenquête van 2019 kwam naar voren dat er ontevredenheid was over de toenemende zwaarte in de KSR (en recreatief) en er vraag is naar een klassement met toegankelijke zwaarte. Door de groei van de sport worden de niveauverschillen tussen individuele atleten groter en is er behoefte ontstaan aan competitie op maat. Er is behoefte aan een klassement dat voorziet in de groei aan de onderkant van survivalrun en met een toegankelijk en ‘veilig’ podium voor de fanatieke recreant en de KSR-loper die moeite heeft met de licentieruns. De BSR zal hier invulling aangeven. De ALV stemde met ruime meerderheid in met het voorstel om de BSR per seizoen 2021/2022 in te voeren. Het gehele voorstel kun je hier teruglezen.

Wisseling van de wacht

Niet alleen het feit dat de ALV voor het eerst digitaal plaatsvond, maakte deze ALV bijzonder. Penningmeester Carel Wolters nam na vijf jaren bestuurslidmaatschap afscheid. Carel heeft altijd met veel tijd en inzet de functie van penningmeester op zich genomen. Carel gaf de aanzet tot modernisering van de administratie en introduceerde o.a. het gebroken boekjaar en kwartaalrapportages. Door Carel, die tevens voorzitter was van de Commissie Financiële & Juridische Zaken, kregen het bestuur en de leden een beter inzicht in de financiële gezondheid van de SBN.

Naast Carel trad ook Teun de Laat af. Teun heeft zich gedurende twee volledige termijnen als bestuurslid Pr & Communicatie ingezet voor de SBN, voorafgegaan door en gecombineerd met het hoofdredacteurschap van het bondsmagazine SURVIVALRUN. Daarnaast was Teun voorzitter van de Commissie Pr & Communicatie. De SBN is Teun zeer erkentelijk voor alle tijd en energie die hij in zijn verschillende rollen aan de SBN geschonken heeft.

De leegte van de twee vertrekkende bestuursleden werd direct meer dan opgevuld door vier toetreders tot het bestuur! De ALV stemde in met de voordrachten van Marco Stoute (penningmeester), Lenneke van der Heide (algemeen bestuurslid), Ron van Ommeren (bestuurslid ICT) en Nynke de Jong (bestuurslid Pr & Communicatie) als nieuwe bestuursleden. Met een ledenbestand dat voor 32% uit dames bestaat, zijn wij verheugd dat na jaren weer twee dames in het bestuur zitting nemen. Wij wensen de vier nieuwe bestuursleden veel succes en plezier in hun nieuwe rol!

De digitale ALV had een opkomst van 74 leden. Deze konden via de chat vragen stellen. Deze vragen, plus de antwoorden van het bestuur, tref je hier aan.