Wat te doen bij seksuele intimidatie?

Wat te doen bij seksuele intimidatie?

Steeds vaker horen we binnen de sportwereld voorvallen van seksuele intimidatie. Menig trainer, bestuurder of speler denkt dat seksuele intimidatie niet bij hen voorkomt. Dit kan helaas wel het geval zijn. Samen zorgen wij ervoor dat onze sport veilig is en blijft voor één ieder die dit beoefend.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is ‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.’ Vormen van alledaagse seksuele intimidatie kent iedereen wel: bijvoorbeeld het maken van dubbelzinnige opmerkingen, het openlijk onderling vergelijken van het lichaam van sporters of trainers of het als mietje betitelen van hen die niet aan het ideaalbeeld voldoen. Naast verbale handelingen worden in de sport ook non-verbale handelingen verricht, zoals het leggen van een arm om de schouder of het masseren van iemand. Uitgangspunt hierbij is dat wat de sporter als seksueel intimiderend ervaart. Vaak krijgen deze uitingen het predicaat onschuldig mee. De praktijk leert echter dat excessen, zoals aanranding, bijna altijd met iets onschuldigs zijn begonnen en dat wantoestanden meer kans krijgen in een omgeving waar alledaagse seksuele intimidatie normaal is.

Wat is seksueel misbruik?

Seksueel misbruik is ‘Alle fysiek seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en een jeugdige sporter tot 16 jaar of indien iemand misbruik maakt van zijn of haar functionele relatie tot een sporter om een seksuele relatie aan te gaan.’ We spreken van seksueel misbruik als er sprake is van een machtsverschil. Dit machtsverschil kan te maken hebben met positie tussen bijvoorbeeld trainer tegenover sporter. Sommige sporters voelen zich afhankelijk van één trainer om ‘de top te halen’. Dit geeft de trainer macht waarvan hij misbruik kan maken. Het machtsverschil hoeft niet alleen te maken te hebben met positie, maar kan ook voortkomen uit leeftijd – een volwassene tegenover kind – of getal – groep tegenover eenling. Helaas komt dit vaker voor dan we denken.

Wat te doen bij een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik?

Middels een infographic heeft NOC*NSF in beeld gebracht welke stappen er gezet dienen te worden bij een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Daarnaast raden wij je aan om contact op te nemen met het vertrouwenspersoon bij de SBN en/of contact op te nemen met Centrum Veilige Sport Nederland.

Melding bij SBN

Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die de SBN biedt. Ieder lid kan hiervoor contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de SBN, Marloes Boersma. Zij is telefonisch te bereiken via: 06-25030676.

Melding bij Centrum Veilige Sport Nederland

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport Nederland opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.  Daarom heeft NOC*NSF het Centrum Veilige Sport Nederland in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Bel gratis het Centrum Veilige Sport Nederland, 0900 – 202 55 90, stuur een email naar centrumveiligesport@nocnsf.nl. Website: www.centrumveiligesport.nl