Coronavirus en survivalrun

Coronavirus en survivalrun

Laatste update 15/04/2021 – 13.20

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. In dit nieuwsbericht delen we de meeste actuele stand van zaken.

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Video opnames door Survivalruncoaches.

Situatie per 16 maart

Per 16 maart is de volgende stap genomen in de bestrijding van het coronavirus. Vanaf 16 maart volgt er iets meer ruimte mee voor onze sport.

NOC*NSF heeft het Protocol Verantwoord Sporten & de bijbehorende veelgestelde vragen gepubliceerd. De belangrijkste punten voor survivalrun zetten wij op een rij:

Onveranderd is:

  • Binnensporten is niet toegestaan.
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en t.o.v. ouderen geen afstand te houden.
  • Jeugd en volwassenen t/m 26 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, wel van ouderen.
  • Iedereen van 27 jaar en ouder moet onderling 1,5 meter afstand houden.
  • Er vind een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training.
  • Kleedruimtes en kantines zijn gesloten.
  • Publiek (ouders of anderen) bij sport is niet toegestaan.
  • Binnen sporten is niet toegestaan.
Maatregelen voor 27 jaar en ouder:
  • Voor 27 jaar en ouder geldt: groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
  • Voor 27 jaar en ouder geldt: buiten mag met maximaal vier personen gesport worden (exclusief trainer), zolang er minimaal, 1,5 meter tussen zit.

Voor volwassenen geldt dat er meerdere viertallen tegelijkertijd op hetzelfde terrein mogen trainen, op afstand van elkaar. Stem altijd goed af met de lokale overheid wat kan en mag bij jullie!

ATS & BTS opleidingen

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de voortgang van onze ATS en BTS cursussen en het afnemen van PvB’s. In navolging van deze maatregelen heeft het bestuur  besloten dat alle opleidingsactiviteiten tot en met 19 januari gestaakt worden.

Zodra de situatie veranderd zullen wij hierover berichten.

Instroomeis van behaalde bandjes voor ATS en BTS cursus tijdelijk verlaagd.

Het bestuur heeft besloten de instroomeis van 1 gelopen survivalrun met behoud van bandje voor de ATS-cursus tot nader order op te schorten, omdat er vanwege de corona geen survivalruns zijn. We gaan er vanuit dat de deelnemer die zich aanmeldt affiniteit heeft met onze sport en gemotiveerd is om binnen afzienbare tijd, zodra mogelijk, een survivalrun uit te lopen.

Voor de BTS-cursus geldt dat de instroomeis tijdelijk is verlaagd van 5 naar 3 gelopen survivalruns met behoud van bandje.

Voor zowel ATS als BTS geldt dat het certificaat pas kan worden toegekend als het vereiste aantal survivalruns met behoud van bandje gelopen is, dus voor ATS 1 en voor BTS 5.

Kwalificatiepunten

Een ieder die aan het kwalificeren is zal tegemoet gekomen worden. Van 1 mei tot 31 december volstaan 4 kwalificatiepunten voor het afsluiten van een licentie.

De volgende survivalruns in seizoen 2020/2021 zijn afgelast:

Meer informatie omtrent de afgelasting ontvangen deelnemers via berichtgeving van de desbetreffende wedstrijdorganisatie. Wij doen een beroep op jou als deelnemer om begrip te tonen voor de situatie waar onze wedstrijdorganisaties zich in bevinden.

Tal van vrijwilligers zijn een jaar lang in touw om de survivalrun op te organiseren. En dit alles zonder vergoeding of winst oogmerk. Gezien de huidige situatie zijn zij genoodzaakt over te gaan tot afgelasting met alle, financiële, gevolgen van dien. In de aanloop naar de survivalrun is jouw deelnemersgeld reeds besteed aan zaken als wedstrijdshirt, keuring, materiaal inkoop en tal van andere posten. Het is dan ook voor de wedstrijdorganisatie veelal onmogelijk over te gaan tot restitutie van het deelnemersgeld.

Er is hier sprake van een overmachtssituatie waar ook zij geen grip op hebben. We rekenen op jullie begrip voor onze wedstrijdorganisaties.

Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren

Wij zetten ons er voor in om op een veilige en verantwoorde wijze survivalruns te organiseren, binnen de dan geldende maatregelen van de Rijksoverheid. Wij streven ernaar wedstrijdorganisaties (WO’s) handvatten te bieden om de veiligheid en gezondheid van al deze betrokkenen zoveel als mogelijk te beschermen.

Binnen de huidige maatregelen is het niet toegestaan een survivalrun te organiseren. De onderstaande informatie biedt handvatten voor wedstrijdorganisaties die later in het seizoen gepland staan. Wanneer de situatie het hopelijk weer toe laat dat een survivalrun doorgang kan vinden. Het zij in aangepast vorm.

De handvatten en adviezen zijn gebundeld in het Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren. Het protocol is aan verandering onderhevig, hier tref je te alle tijde de meest actuele versie aan.

Naast het protocol zullen er ook spoedig aanvullende documenten volgen met voorbeelden en aanvullende adviezen.

Download Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren.

 

Download bijlage 1: inschrijvingen

Download bijlage 2: start-finishterrein

Download bijlage 3: prijsuitreiking

Vragen?

Bij vragen omtrent het coronavirus verzoeken wij je contact op te nemen per mail, bondsbureau@survivalrunbond.nl.