Beginjaren survivalrun

Ontstaan – 1970 – 1980

In het Achterhoekse dorp Beltrum organiseerde plaatselijke vriendenclub 'de Losse Flodders' in de jaren ’70 en ’80 voor zijn zeventiger en tachtiger jaren naast voetbal en touwtrek voor haar ca. 200 leden allerlei evenementen. Zo werden er o.a. droppings, schooiersbal, country- en westernavonden, kamelenraces, zeskampen en boerendagen georganiseerd. In 1987 organiseert het bestuur, waarvan o.a.Stef Beunk en ondergetekende actief deel uitmaakten, een hindernistocht rondom het zeskampdecor. De deelnemers moeten met belasting o.a. over boomstammen en een rolsteiger klauteren. Vervolgens een slootloop door een sterk stinkende sloot ondernemen. Sommige deelnemers houden er nog dagenlang jeukende benen aan over. Onder de deelnemers o.a. Stef Beunk en Jan Maarse, die in die tijd ook meededen aan de selectiewedstrijden van AVRO's Survival of the Fittest. Dit laatste spektakel, voor de AVRO georganiseerd door Dolf Nijssen c.s., bestond uit een reeks losse survival-onderdelen c.q. hindernissen.
De vriendenclub was daarnaast in januari 1988 betrokken was bij de organisatie van de jaarlijkse slipjacht te Beltrum, waarbij ruiters en de meute honden het vossenspoor, getrokken door de hardlopers Jan Maarse en Stef Beunk, volgden. Het idee ontsproot bij Stef en Jan om dit ca. 15 kilometer lange parcours te voorzien van enkele (natuurlijke) hindernissen en daarmee ontstond de 'survivalrun'. Voor de eerste run in januari 1988 hadden Stef en Jan een slordige 25 sportvrienden uitgenodigd op de zondag nadat 's zaterdags de slipjacht had plaatsgevonden. De organisatie was in handen van de bovengenoemde vriendenclub evenals in januari 1989 toen een 50-tal sporters de tocht wilde volbrengen. In die run werden voor het eerst zelfgebouwde hindernissen opgenomen.

  1. oprichting Stichting Survival Beltrum

Het idee was geboren en het succes ervan bracht Stef, Jan en Eddy om de tafel. Op 24 juli 1989 werd in huize Maarse te Beltrum de definitieve start gegeven aan de oprichting van een stichting of vereniging. Stef en Jan wilden zelf zich intensief met de sport bezig gaan houden en het parcours uitstippelen, Eddy zou een organisatie op touw gaan zetten met het doel om in januari 1990 een zelfstandige club op de been te hebben. Aan het aantal deelnemers voor januari 1990 werd een limiet van 100 gesteld. 
Op 17 november 1989 ziet de Stichting Survival Beltrum bij notaris Tap in Lochem het levenslicht, nadat Eddy een aantal medebestuursleden heeft geronseld: Rudie Hoitink (secretaris), Anton Helmers (penningmeester), Bennie Maarse en uiteraard Stef en Jan completeren het bestuur. De bestuursleden brengen ook het startkapitaal bijeen.
Er wordt druk gesleuteld aan het opstellen van een survivalrun reglement, programmaboekjes, verzekeringen en inschrijfformulieren en een sponsorplan. Bovendien hebben de contacten met Dolf Nijssen tot gevolg, dat er waarschijnlijk een korte tv-rapportage zal worden gemaakt. De plannen zijn echter nog niet dermate gevorderd, dat de opnames in januari 1990 al plaats kunnen vinden.

  1. initiatieven en stichtingen in de Achterhoek

In Gendringen is een aantal enthousiaste sportmensen inmiddels ook op de survivalruntoer gegaan en op 22 oktober 1989 werd in Zelhem een koppel-survivalrun georganiseerd door Derk-Jan Bovenmarsch en Fred Eggink. In Neede organiseerde badmeester Joop Rohoff een survivalrun rond en in zwembad 'het Vleer'. Tussen de organisaties en sportlieden van Beltrum en Gendringen ontstonden erg goede contacten en een gezonde rivaliteit. In deze contacten bleek bij beide organisaties de wens over het opzetten van een circuit om zo de sportlieden meer continuïteit in deze nieuwe vorm van sport te kunnen bieden. Daarnaast kon wederzijdse ondersteuning en kennis-uitwisseling van belang zijn voor het organiseren van een geslaagde survivalrun. Het was zeker in die dagen een heel werk, om hindernissen te bedenken, de organisatie op poten te zetten en last but not least een verantwoorde, veilige survivalrun te presenteren. Samenwerking werd dan ook gezien als een must met o.a. gelijke reglementen. inschrijfvoorwaarden en bedragen en ook om het parcours ondanks de eigen identiteit qua zwaarte toch op elkaar af te stemmen. Doordat de sport nog onbekend was, moest veel tijd en energie ge?nvesteerd worden in het aantrekken van medewerkers, EHBO, sponsors etc. en het verkrijgen van medewerking van de diverse instanties.

  1. oprichting Survivalrun Bond Nederland

Afgevaardigden van beide organisaties kwamen dan ook op 15 november 1990 bijeen in de survivalrun-vergader-kelder van familie Te Woerd in Lichtenvoorde. Hier werd besloten samen te gaan werken en de organisaties van Neede en Zelhem ook te benaderen voor deelname aan een landelijk circuit. Uit de contacten met Dolf Nijssen bleek de AVRO plannen te hebben voor het filmen van de diverse circuit-wedstrijden, een reden te meer om een goede organisatie te vormen.
Gedacht wordt aan het opzetten van een sportklasse voor 100 topatleten en een recreatieve klasse.
Op 4 februari 1991 komen van elke organisatie (Beltrum, Gendringen, Neede en Zelhem) 2 mensen bijeen in zaal Te Pas te Gendringen inclusief Dolf Nijsen namens de AVRO. Besloten wordt over te gaan tot het oprichten van de Survival Bond Nederland. Er worden afspraken gemaakt over een sportklasse van 75 personen, de reglementen, de statuten, de wedstrijddata en de puntentelling voor het klassement. Verder over de mogelijke aansluiting bij de NSF, het filmen van vier wedstrijden door de AVRO en de daaraan verbonden inkomsten en verplichtingen. Dolf Nijssen stelt voor zelf in de parcourscommissie plaats te nemen om aan de veiligheid van de sport in het algemeen en het circuit in het bijzonder te gaan werken.
Op 26 april 1991 wordt de Survival Bond Nederland opgericht bij de notaris te Gendringen. Het voorlopig dagelijks bestuur bestaat uit: Eddy te Woerd (voorzitter), Henri Wezenberg (secretaris) en Derk-Jan Bovenmarsch (penningmeester). Deze bestuursleden werden later op de eerste Algemene Ledenvergadering door de leden herkozen.
Het circuit voor de survivalrunatleten werd het Top Survival Circuit genoemd.

  1. 5 jaar na de oprichting

Vijf jaar na de oprichting zijn er bijna 20 stichtingen/verenigingen aangesloten bij de Survival Bond Nederland en heeft het bestuur ondertussen het lidmaatschap ingevoerd. Men dient eerst lid te worden voor men een licentie aan kan vragen. De SBN telt inmiddels een kleine 300 leden.
Er is door het bestuur een parcourscommissie in het leven geroepen om de veiligheid tijdens de runs onder auspiciën van de SBN zo goed mogelijk te bewaken, want die staat voor het bestuur onherroepelijk voorop. Hans te Velthuis, Kees van Hoof, Bennie Maarse en Wiet Duynstee dienden zich aan als belangrijke steunpilaren.
Verder had het bestuur een taak aan het opstellen van het huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement, checklisten voor organisaties, ledenlijst, uitreiken licenties. Ook werd in het begin de centrale uitslagenverwerking door het secretariaat van de SBN op de diverse survivalrunlocaties gedaan, waarbij de namen van zeker Marita klein Gebbink en Ren? te Woerd ons bekend in de oren klinken. 
Daarnaast is het bondsblad 'Sur5All' al snel aan de bron ontsproten en spanden Wilfred Haafs, Zianne Looman, Herbert Luimes, Benno Stevering en ondergetekende namens het bestuur zich in om periodiek de survivalwereld te verblijden met nieuws voor en uit eigen kring.
Om de survivalsport verder te promoten werd een vouwwagen aangeschaft, die door Sado-Kees uit Udenhout met zijn makkers werd omgebouwd tot promotiewagen. Deze? werd een aantal jaren door Lichtenvoordse survival-enthousiastelingen bemand en de survivalinfo werd uitgedragen tijdens de diverse runs overal in den lande en in België.
De contacten met de vermaarde Belg Chris de Graeve resulteerden in het oprichten van de Vlaamse Survival Federatie, die helaas geen lang leven beschoren bleek. Maar de herinneringen aan de sportieve weekenden rond de Blaermeersen o.a. met coach Gait Kluivers van de Voshaar zijn menigeen bijgebleven.

Lichtenvoorde, 14 februari 2005

Eddy te Woerd